Llunio ein cenedl

Dyma Democratiaeth Cymru, porthol i’ch helpu i ddarganfod mwy am faterion lleol a chenedlaethol
a chymryd rhan.

Ewch i gyfarfodydd, codwch eich pryderon a dylanwadwch ar sut mae penderfyniadau’n cael eu
gwneud yn eich cymuned a ledled Cymru.

Cynghorau Cymru a'u gwahanol rolau

Cynghorau Cymru a’u gwahanol rolau

Pwysigrwydd cael amrywiaeth mewn democratiaeth

Pwysigrwydd cael amrywiaeth mewn democratiaeth

Bod yn gynhorydd - eich cefnogi i ateb yr her

Bod yn gynhorydd – eich cefnogi i ateb yr her

Beth all eich cyngor ei wneud drosoch chi a'ch cymuned

Beth all eich cyngor ei wneud drosoch chi a’ch cymuned

Gwneud gwahaniaeth fel cynghorydd a'r tu hwnt

Gwneud gwahaniaeth fel cynghorydd a’r tu hwnt

Dewiswch ardal o Gymru ar y map i ddysgu am ddemocratiaeth leol yn y rhanbarth hwnnw Cyngor Sir Ynys Môn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Cyngor Sir Ddinbych Cyngor Sir y Fflint Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cyngor Sir Powys Cyngor Sir Fynwy Cyngor Dinas Casnewydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Cyngor Cardiff Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf County Cyngor Bro Morgannwg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont Cyngor Castell-nedd Port Talbot Cyngor Abertawe Cyngor Sir Gâr Cyngor Sir Penfro Cyngor Sir Ceredigion Cyngor Gwynedd

Democratiaeth yn eich ardal chi

Dewiswch ardal o Gymru ar y map i ddysgu am ddemocratiaeth leol yn y rhanbarth hwnnw. Neu
gallwch ddewis un o 22 Awdurdod Lleol Cymru o’r rhestr.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Enillodd Cyngor Blaenau Gwent statws bwrdeistref sirol ym 1996, a chymerodd y Cyngor dros y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan y cyngor sir. Mae’r Cyngor yn cynnwys 33 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 14 ward etholiadol. Ers etholiadau 2022 mae’r Cyngor wedi bod dan reolaeth fwyafrifol y blaid Lafur.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Daeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fodolaeth ym mis Ebrill 1996, gan ddisodli’r cyn Gyngor Bwrdeistref Ogwr yn bennaf. Ar hyn o bryd mwyafrif y Blaid Lafur sy’n llywodraethu, yn dilyn Etholiadau 2022. Mae’r Cyngor yn cynnwys 51 o Aelodau, sy’n cynrychioli 28 o wardiau etholaethol. Mae’r Blaid Lafur wedi cynnal mwyafrif o ran seddau ar y Cyngor ers 2008.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sefydlwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ym 1996 ac mae wedi’i leoli yn Nhŷ Penalltau yn ardal Tredomen Ystrad Mynach. Mae’r fwrdeistref sirol wedi’i rhannu’n 30 ward etholiadol ac mae 69 o gynghorwyr. Mae Llafur wedi dal mwyafrif y seddi ar y Cyngor ers 2012.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Cardiff

Cyngor Cardiff

Sefydlwyd Cyngor Caerdydd, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn ffurfiol, ym 1996 gan ddisodli Cyngor Dinas Caerdydd yn Ne Morgannwg. Mae Cyngor Caerdydd yn cynnwys 79 o gynghorwyr, sy’n cynrychioli 28 ward etholiadol. Mae Llafur wedi dal mwyafrif y seddi ar y Cyngor ers 2012.

Cyngor Cardiff
Cyngor Sir Gâr

Cyngor Sir Gâr

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn un o ddau ar hugain o awdurdodau unedol a ddaeth i fodolaeth ar 1 Ebrill 1996. Mae’r sir wedi’i rhannu’n 51 ward etholiadol a 75 o gynghorwyr o ystod o grwpiau gwleidyddol.

Cyngor Sir Gâr
Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion

Sefydlwyd Cyngor Sir Ceredigion yn 1996. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnwys 38 o gynghorwyr, sy’n cynrychioli 34 ward etholiadol. Mae Grŵp Plaid Cymru wedi dal mwyafrif ers yr Etholiadau Lleol a gynhaliwyd yn 2022.

Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ei sefydlu yn 1996 gan ddisodli cyn Gynghorau Bwrdeistref Aberconwy a Cholwyn. Mae mewn lleoliad canolog yng Ngogledd Cymru ac mae’r Cyngor yn cynnwys 55 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 30 o wardiau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Sefydlwyd sir a phrif ardal Sir Ddinbych ar 1 Ebrill 1996 ac mae wedi’i lleoli yn Neuadd y Sir yn Rhuthun. Mae’r fwrdeistref sirol wedi’i rhannu’n 29 ward etholiadol ac mae 48 o gynghorwyr. Ers mis Mai 2022 mae’r Cyngor wedi cael ei arwain gan Jason McLellan, o’r blaid Lafur.

Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Yn 1996 cafodd dau ddosbarth Alun a Glannau Dyfrdwy, a Delyn eu huno i greu sir newydd, sef Sir y Fflint. Mae’r sir wedi’i rhannu’n 45 ward, gyda 67 o gynghorwyr. Nid oes yr un plaid wedi rheoli’r Cyngor gyda’r mwyafrif ers 2012. Yn dilyn etholiad 2022 ffurfiodd y Blaid Lafur weinyddiaeth leiafrifol gyda chefnogaeth anffurfiol gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

Cyngor Sir y Fflint
Cyngor Gwynedd

Cyngor Gwynedd

Cafodd Cyngor Gwynedd ei sefydlu ym 1996 ac ers 2022 mae’r fwrdeistref sirol wedi’i rhannu’n 65 ward, gyda 69 o gynghorwyr. Mae’r Cyngor yn cael ei arwain gan Blaid Cymru sydd â rheolaeth fwyafrifol. Mae Prif Swyddfeydd y Cyngor yng Nghaernarfon. Ers 2022 mae’n cael ei adnabod fel Cyngor Gwynedd.

Cyngor Gwynedd
Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn

Ffurfiwyd Cyngor Sir Ynys Môn ym 1996. Ers 2022 mae gan y Cyngor 35 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 11 ward etholiadol aml-aelod. Ar hyn o bryd Plaid Cymru sy’n dal y mwyafrif cyffredinol, gyda 21 o 35 sedd.

Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Ffurfiwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ym 1996 yn dilyn diddymu Cyngor Sir Morgannwg Ganol. Mae’r fwrdeistref sirol wedi’i rhannu’n 11 ward etholiadol ac mae 30 o gynghorwyr. Nid yw’r Cyngor wedi bod o dan reolaeth fwyafrifol ers etholiad 2022, ac mae gan y Blaid Lafur a’r grŵp annibynnol 15 cynghorydd yr un. Ar hyn o bryd mae’r grŵp annibynnol yn ffurfio gweinyddiaeth y Cyngor.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy

Ffurfiwyd Cyngor Sir Fynwy ym 1996 ac mae’n cwmpasu tair rhan o bump dwyrain sir hanesyddol Sir Fynwy. Mae’r cyngor sir wedi’i leoli yn Neuadd y Sir ym mhentre’r Rhadyr, ger Brynbuga. Ers etholiadau 2022 nid yw’r Cyngor wedi bod o dan reolaeth fwyafrifol,. Y Blaid Lafur yw’r blaid fwyaf. Arweinydd y Cyngor ers etholiadau 2022 yw Mary Ann Brocklesby o’r Blaid Lafur.

Cyngor Sir Fynwy
Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Sefydlwyd Cyngor Castell-nedd Port Talbot ym 1996. Ers 2022, mae’r Cyngor yn cynnwys 60 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 34 ward. Ers etholiad 2022, nid yw’r Cyngor wedi bod o dan reolaeth fwyafrifol ac mae clymblaid rhwng Plaid Cymru a grwpiau Annibynnol yn arwain y Cyngor.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd

Sefydlwyd Cyngor Dinas Casnewydd ym 1996, gan ddisodli Cyngor Bwrdeistref Casnewydd o fewn Cyngor Sir Gwent. Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnwys 51 o gynghorwyr, sy’n cynrychioli 21 o wardiau etholiadol. Mae Llafur wedi dal mwyafrif y seddi ar y cyngor ers 2012.

Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Penfro

Ffurfiwyd Cyngor Sir Penfro ym 1996. Ers 2022 mae’r Cyngor yn cynnwys 60 o gynghorwyr, sy’n cynrychioli 59 ward. Mae ward Penfro: Cil-maen a De St Mary yn ethol dau gynghorydd, ac mae’r wardiau sy’n weddill yn ethol un cynghorydd. Mae arweinydd y Cyngor, David Simpson, yn un o’r cynghorwyr annibynnol nad yw’n gysylltiedig â phlaid benodol.

Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Powys

Cyngor Sir Powys

Sefydlwyd Cyngor Sir Powys ym 1996; yn wreiddiol roedd Powys yn cynnwys tair sir sef Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed. Awdurdod gwledig yw Powys, hi yw’r sir fwyaf o ran maint ond mwyaf prin ei phoblogaeth, ac mae’n cwmpasu chwarter o arwynebedd Cymru gyfan; mae ganddi boblogaeth o 133,200 o bobl. Lleolir pencadlys y cyngor yn Neuadd y Sir, Llandrindod, yng nghanol y sir. Mae gan Gyngor Sir Powys 68 o Gynghorwyr, sy’n cynrychioli 60 ward. Ffurfiwyd clymblaid rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur yn dilyn etholiad 2022.

Cyngor Sir Powys
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf County

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf County

Croeso i Rondda Cynon Taf, y trydydd awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru.Cafodd y fwrdeistref sirol ei ffurfio ym 1996 yn dilyn diddymu sir Morgannwg Ganol. Daeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i fodolaeth drwy uno cyn ardaloedd Morgannwg Ganol, sef y Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái (heblaw’r Creigiau a Phentyrch).Mae cyfanswm o 75 o gynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli pobl Rhondda Cynon Taf. Y blaid Lafur sy’n llywodraethu’r Cyngor, a’r Cynghorydd Andrew Morgan yw’r Arweinydd.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf County
Cyngor Abertawe

Cyngor Abertawe

Cyngor Dinas a Sir Abertawe, neu yn syml, Cyngor Abertawe yw’r Awdurdod lleol ar gyfer un o brif ardaloedd Cymru. Mae’r brif ardal hefyd yn cynnwys ardaloedd gwledig i’r gogledd o ardal adeiledig Abertawe a Phenrhyn Gŵyr i’r gorllewin. Mae’r Cyngor yn cynnwys 75 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 32 ward etholiadol. Mae’r Cyngor wedi cael ei reoli gan y Blaid Lafur ers 2012.

Cyngor Abertawe
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Ffurfiwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn 1996 ar ôl ad-drefnu llywodraeth leol. Mae’r fwrdeistref sirol wedi ei rhannu’n 20 o wardiau, gyda 40 o gynghorwyr. Mae Llafur wedi bod â mwyafrif y seddi ar y cyngor ers 2012, ar ôl cyfnod o fod neb â mwyafrif dros bawb o 2008 ymlaen. Ar ôl isetholiad yn Chwefror 2023 a newid ochr yn Ebrill 2023, mae gan y cyngor ar hyn o bryd 29 cynghorydd Llafur ac 11 Annibynnol. O blith y cynghorwyr annibynnol, mae pump yn eistedd gyda’i gilydd fel y ‘Grŵp Annibynnol’, mae tri yn y ‘Grŵp Annibynnol Torfaen’ a dyw’r tri arall ddim yn rhan o grŵp.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg

Ffurfiwyd Cyngor Bro Morgannwg ar 1 Ebrill 1996, yn dilyn diddymu De Morgannwg a chan ddisodli Cyngor Bwrdeistref Bro Morgannwg. Mae’r Cyngor yn cynnwys 54 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 24 ward ac nid yw wedi bod o dan reolaeth fwyafrifol ers 2012. Ers etholiad 2022 mae’r Cyngor wedi cael ei redeg gan glymblaid o’r Blaid Lafur, Annibynwyr Cyntaf Llanilltud Fawr, ac un o’r cynghorwyr annibynnol.

Cyngor Bro Morgannwg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Crëwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym 1996 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994. Mae’r fwrdeistref sirol wedi’i rhannu’n 49 ward etholiadol ac mae 56 o gynghorwyr. Ers etholiad 2022, mae’r Cyngor wedi cael ei arwain gan glymblaid o’r ‘Grŵp Annibynnol’, sy’n cynnwys 21 o gynghorwyr annibynnol, a’r Ceidwadwyr.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA)

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru. Prif ddibenion WLGA yw hyrwyddo safonau ac enw da maes llywodraeth leol a helpu’r awdurdodau i ddatblygu polisïau a blaenoriaethau a fydd yn gwella gwasanaethau i’r cyhoedd a democratiaeth.

Byddwch yn gynghorydd. Sicrhewch mai chi yw'r newid

Byddwch yn gynghorydd. Sicrhewch mai chi yw’r newid

Mae Cynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli eu cymunedau i wneud penderfyniadau pwysig am faterion lleol a gwasanaethau cyhoeddus lleol. Mae’n bwysig bod cynghorwyr fel y bobl sy’n eu hethol – rydym angen mwy o amrywiaeth o gynghorwyr – rydym angen mwy o fenywod, mwy o bobl ifanc, mwy o bobl Ddu Asiaidd a Lleiafrif Ethnig, mwy o bobl anabl a mwy o bobl LHDTC+ i sefyll. 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Bydd y cyflwyniad hwn i lywodraeth leol yn eich helpu i ddeall sut y mae penderfyniadau lleol sy’n effeithio ar fywydau pobl yng Nghymru yn cael eu gwneud a phwy sy’n eu gwneud. Bydd yn egluro pwysigrwydd cynnwys pobl leol yn y broses hon o wneud penderfyniadau a sut y mae’r broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru yn cyd-fynd â system gyfreithiol a gwleidyddol ehangach y Deyrnas Unedig.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif gynghorau, awdurdodau parciau cenedlaethol, awdurdodau tân ac achub, a chynghorau tref a chymuned yng Nghymru.